Vad är fossila bränslen?

De fossila bränslena är kol, naturgas, gasol och olja. Det är så kallade ändliga resurser, de återbildas alltså inte, och kommer så småningom att ta slut.

Fakta om fossila bränslen

* Ordet fossil kommer från latinets ”fossus”, vilket betyder uppgrävd. Det handlar alltså om uppgrävda bränslen från äldre geologiska perioder.

* Fossilt bränsle är forntida växter och djur som under värme och högt tryck omvandlats till kol och kolföreningar.

* Eftersom koldioxiden vid förbränningen av fossila (uppgrävda) bränsle stannar ovan mark bidrar detta tillskott till växthuseffekten.

* Kol, olja och naturgas är de vanligast förekommande fossila bränslena, och dominerar fortfarande som bränslekälla på jorden.

Fossila bränslen i Sverige

De stora problemen med fossila bränslen är miljöaspekten och att de bidrar till den globala uppvärmningen. Dessutom är det en ändlig resurs. Den lättillgängliga delen av dem kommer att ta slut inom en inte alltför avlägsen framtid.

Kol är den enskilt största energikällan i världen. Kolkraftverk står för nästan hälften av all elproduktion i världen. De är därmed en förutsättning för världens industrier och hushåll. Kolkraften är mycket omdiskuterad, då den anses bidra till såväl nedsmutsning som den globala uppvärmningen.

Olja och naturgas är två andra fossila bränsleslag som används för att producera el och värme. Naturgasen anses dock som en renare form av fossilt bränsle, som inte släpper ut fullt lika mycket gifter, såsom svaveldioxider, i luften.

Världens transporter är idag helt beroende av olje- och petroleumbaserade drivmedel. Fossila bränslen i form av olja används i dag i stor omfattning inom den petrokemiska industrin som råvara för framställning av polymerer för tillverkning av plast.

Idag sker egentligen ingen nyinvestering som bygger på fossila bränslen på grund av miljökonsekvenserna. Tidvis har staten subventionerat byte av värmesystem till mer miljövänliga alternativ.