Förnybar energi – vad menas?

Bioenergi räknas som förnybar energi, vilket är något positivt. Men vad exakt står begreppet för? När man producerar energi, exempelvis el, värme och drivmedel, använder man sig av någon form av källa. Det kan vara från fossila bränslen, främst olja och kol, eller från sol, vind, vattendrag eller biobränsle. De fossila bränslena räknas inte som förnybara då de dels har en stor miljöpåverkan vid själva produktionen, dels tar otroligt lång tid för att produceras. Även om de är förnybara i egentlig mening, genom att de kan återbildas, kan de inte räknas till förnybara med tanke på de miljontals år denna process tar. Påfrestningen och slitaget på jorden blir enormt stor och risken är att energikällorna kommer ta slut.

Att istället välja att använda sig av de andra alternativen så har de en liten påverkan på miljön och klimatet även på lång sikt. Dessa energikällor beräknas inte ta slut utan sker i en ständig förnyelse. De flesta förnybara källor kommer från solen, det vill säga vindkraft, bioenergi och vattenkraft. Tidvattnet är dock ett undantag.

Energikällorna förnyar sig

Det är den främsta skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi att den förstnämnda verkar som namnet syftar till – hela tiden förnyar sig. Det innebär att energikällorna inte kommer att ta slut inom en åskådlig framtid och kan hela tiden produceras på nytt. Solkraft fungerar så länge solen lyser och vilket den antas att fortsätta göra, vattenkraften likaså.

Bioenergin produceras med hjälp av levande organismer där man genom kemiska processer med solen som grund skapar energi. De källor som används inom bioenergin har en snabb tillväxt och resurserna beräknas inte ta slut. Man kan exempelvis odla mer i den takt man behöver, det finns många olika bioenergiråvaror och det utvecklas hela tiden nya metoder för att förädla och använda sig av biomassa. Bioenergin bidrar dessutom till att skapa en bättre välfärd i fattiga delar av jorden.

Förnybar energi minskar klimatpåverkan?

När man producerar förnybar energi släpps inte gaser eller partiklar ut som påverkar miljön negativt, exempelvis koldioxid och svavel. Vid för höga utsläpp av skadliga gaser sätts en rad negativa reaktioner igång. Bland dem kan nämnas en höjning av medeltemperaturen på jorden, vilket i sin tur leder till att glaciärisar smälter, vattennivåer höjs, stora vädermässiga förändringar kan upplevas och djurliv påverkas i och med utrotningshot.

Läs mer om hur du konverterar till förnybar energi.

Förnyelsebar energi – i dagsläget

Från början när människan upptäckte ett behov av att producera energi till diverse saker i livet togs det från vad som fanns tillgängligt, det som fanns kunskap om och som var prisvärt. Till en början handlade det om fossila bränslen, det vill säga lagrad fossil som kunde nyttjas och omvandlas till olika former av energi. Det var under industrialismen som det stora behovet uppstod, och produktionen tog fart. Olja och kol var billiga sett ur ett ekonomiskt perspektiv, men visade sig bli en dyr historia klimatmässigt. Idag finns kunskapen om att det blir bättre även ekonomiskt att i längden fokusera på miljövänlig energi. Diskussioner om förnyelsebar energi är något som sysselsätter allt från politiker till forskare och entreprenörer.

Var söker vi energi idag?

Det är främst solen som står för produkten av energi. Solen används i olika processer som frisätter energi, vilket i sin tur kan lagras och användas till el, värme och bränsle. Ren solenergi, vattenkraft (bortsett från tidvattnet) och biobränsle står alla sprungna ur solen och dess energi. Det kan göras på flera olika sätt och med olika typer av material och metoder. Viktig grund är att man räknar med att solen ska fortsätta lysa i åtminstone flera miljarder år till. Det innebär att solen som en resurs inte anses kommer att ta slut, som exempelvis olja och kol.

Idag är det högst aktuellt att prata om miljön, klimatet och hållbara alternativ till att få fram förnybar energi – ur flera perspektiv.

1. Hur mycket energiproduktionen påverkar miljön och klimatet.

2. Om resurserna är på väg att ta slut eller förnyar sig i så snabb takt att det räknas som förnybar.

3. Hur kostnadseffektivt alternativet är.

Hur ser trenden ut?

Sveriges är bland de ledande när det kommer till omställningen av EU:s aktiva miljömässiga arbete. Vi har redan gått med på de krav EU satt upp för att värna om miljön och miljövänlig energi. Idag har bioenergin gått om oljan som Sveriges absolut största energikälla. Det beror främst på att bioenergin är både miljövänlig och lönsam. Dessutom har vi koldioxidskatt och allt fler blir medvetna, och måna om, att dra ner på koldioxidutsläpp. Vid produktion av fossila bränslen, som olja och kol, frisläpps mängder av koldioxid och svavel, vilket bland annat bidrar till växthuseffekten. Tack vare att frågan har lyfts på så många olika håll har människor blivit mer medvetna och gör idag aktiva val om att använda exempelvis biobränsle som inte bidrar till koldioxidutsläpp vid framställningen.