Industriellt vatten

Ju mer du kan få lösningar specialanpassade till din verksamhet desto mer kan du sänka dina kostnader. Vi har en lång tradition av innovation och är världsledande på vatten i processflöden där vi konstruerar, rengör, driftoptimerar och underhåller.

Som stor aktör kan vi också hitta innovativa lösningar som löser just dina utmaningar. Tillsammans kommer vi fram till hur vi bygger reningsverket så att det optimerar din flödeshantering. Filtreringen anpassas också till dina behov och vi effektiviserar och energioptimerar utrustningen för bästa möjliga resultat. Vi driftar också reningsverk och gör en underhållsplan med driftgaranti.

  • Innovativa lösningar och driftoptimering
  • Minskade kostnader
  • Rikstäckande certifikat
  • Säkerheten först!

Våra lösningar inom anläggningsdrift omfattar hela värdekedjan inom varje fokusområde:

  • Hantering av vatten inom industrianläggning
  • Processvatten
  • Vatten för upphettning och kylning
  • Vatten som ingrediens, vatten för att stödja reaktioner
  • Hantering av slam och biprodukter
  • Förädling av spillvatten

Vill du veta mer om industriellt vatten?

Kontakta Hans Viken.

Tel: +46 730 87 76 29
E-post: hans.viken@solorbioenergi.com