Grävarbeten - Solör Bioenergi

Grävarbeten i anslutning till fjärrvärmeledningar

Dessa anvisningar är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära Solör Bioenergis (nedan Solörs) fjärrvärmeledningar. Det är mycket viktigt att samtliga skador, även de i ytterhöljet, anmäls omgående. Reparationskostnaden blir då obetydlig. En liten skada som inte åtgärdas leder däremot sannolikt till en reparation av stor omfattning.

Om fjärrvärmeledningar

Till fjärrvärmeledningar räknas även ventilkammare, luftnings-, avstängnings- och tömningsbrunnar med i markplanet liggande betäckningar samt ventilationstorn för fjärrvärmen. Invid ledningarna förläggs ofta signalkablar. Fjärrvärmeledningar samt signalkablar är oftast märkta med ett markeringsband/nät över ledningarna.

Fjärrvärmeledningar ligger på ett djup av 0,3 meter eller mer. Det kan förekomma avvikelser i djupet, därför måste man alltid vara försiktig när man gräver i närheten av ledningarna. Vattnet i fjärrvärmeledningarna är färgsatt med Pyranin alternativt HydroX för att ge det en grönaktig färg.

Fjärrvärmeledningar består av ett eller två parvis isolerade rör. I framledningen pumpas överhettat vatten med max 120°C under högt tryck. Skadade ledningar kan innebära skållningsrisk och därmed utgöra en allvarlig fara för grävningspersonal och allmänhet. Fjärrvärmeledningar är vanligen uppbyggda av isolerade stål- eller kopparrör med ytterhölje av svart PEH.

Avstånd från fjärrvärmeledningar

Träd kan planteras minst 3 meter från fjärrvärmeledningar och buskar kan placeras närmare efter samråd med Solör. Byggnader eller fasta anordningar får inte placeras närmare än 2 meter från fjärrvärmeledningar. Mindre avstånd kan medges efter samråd med Solör. Områden ovanför brunnar och lock får inte blockeras.

Före arbetet

Innan grävarbete, eller arbete med annan metod under marknivå, påbörjas ska uppgifter begäras om ledningarnas läge från www.ledningskollen.se senast 5 arbetsdagar i förväg. I beställt kartunderlag visar den grafiska linjen centrum av ledningarna. Måttnoggrannheten på ledningskartorna kan i enstaka fall vara så låg som +/- 1 meter.

Vid grävning

Vid grävning intill Solörs ledningar gäller nedanstående villkor.

1. Maskingrävning
Maskingrävning får inte ske närmare fjärrvärmeledningar, brunnar och övriga installationer än 1 meter. Om ledningen frilagts genom handgrävning får maskingrävning ske intill 0,5 meter från ledningarna.

2. Friläggning
Vid all friläggning av fjärrvärmeledningar samt vid återfyllnad av schakten för frilagda ledningar, kontakta Solör innan arbeten med friläggning påbörjas. Friläggningen ska grävas för hand innan maskinarbete påbörjas. Inom 0,5 meter från frilagda ledningar gäller alltid handgrävning med stor försiktighet.
Friläggning av ledningar ska ske:
vid vertikal och horisontell jordborrning, spontning, neddrivning av rör och dylikt
vid markarbeten som korsar fjärrvärmeledningar.

3. Parallellschakt
När parallellschakt grävs längs fjärrvärmeledningar inom 2 meter finns risk för att ledningarna bågnar. Kontakta därför Solör innan parallellschaktning påbörjas.

4. Ansvar
Vid skador på fjärrvärmeledningar har det företag som utför grävarbetet (entreprenaden) skyldighet att ersätta Solör för de kostnader som till följd av skadan uppstår i samband med reparation, leveransbortfall och driftstörningar