Personuppgifter - Solör Bioenergi

Personuppgifter

Vid kontakter med Solör Bioenergi koncernen förekommer det att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Insamling av personuppgifter

www.solorbioenergi.comwww.solorbioenergi.sewww.solorbioenergi.no och www.rindi.se kan besökas utan att personuppgifter samlas in. Besökaren förblir anonym och endast information av statistisk karaktär såsom vilka sidor som besökts, tid för besöket och besökets längd samlas vid behov. När så kallade ”cookies” används för att funktioner och tjänster ska fungera på rätt sätt meddelar webbsidan att besökarens godkännande behövs.

Solör Bioenergi koncernen kan få tillgång till personuppgifter när någon lämnar sina uppgifter till Solör Bioenergi koncernen via brev, e-post, kontakta oss formulär, telefon eller genom att Solör Bioenergi koncernen får uppgifter från olika offentliga register.

Normalfallet är att Solör Bioenergi koncernen med dotterbolag samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra ett avtal, alternativt vid berättigat intresse, med en kund, en leverantör eller en anställd.

Information när uppgifter samlas in

När personuppgifter lämnas till Solör Bioenergi koncernen får den som lämnar personuppgifterna information om;
• vilket bolag i koncernen som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna.
• för vilket ändamål personuppgifterna samlas in och behandlas.
• vad som behövs för att den som lämnar personuppgifter ska kunna tillvarata sina rättigheter såsom; tillgång till, invändning mot, samt begränsning av lagrade uppgifter.

Ändamål

Solör Bioenergi koncernen med dotterbolag samlar normalt bara in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med den enskilde konsumenten, alternativt personuppgifter rörande företrädare för näringsidkare för att på samma sätt kunna fullgöra avtalet med näringsidkaren. Dvs personuppgifter behandlas med stöd av laglig grund genom ett avtal alternativt genom berättigat intresse.

Ytterligare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Behandling av personuppgifter sker även när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger leverantören.

Samtycke

För andra ändamål än ovan strävar Solör Bioenergi koncernen efter att personuppgifter behandlas med den berördes samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas.

Marknadsföring

Personuppgifterna kan komma att behandlas av Solör Bioenergi koncernen, eller dess dotterbolag, för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för leverantörens berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt behålla en god kundkontakt.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag inom Solör Bioenergi koncernen eller till samarbetspartner, som leverantörer eller myndigheter, för att utföra de uppgifter den berörde personen har begärt. När sådant överlämnande sker lämnar Solör Bioenergi koncernen direktiv om hur den mottagande parten ska behandla personuppgifterna samt om sekretess.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte ut till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå skulle ske görs först en särskild kontroll av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Säkerhet

Solör Bioenergi koncernen vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att dessa inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga.

Den registrerades rätt till tillgång

Den registrerade har i enlighet med Dataskyddsförordningen rätt att få reda på om personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas. Om sådana personuppgifter finns hos Solör Bioenergi koncernen får berörd person efter begäran information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka personuppgifterna har lämnats ut.

Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen ska göras skriftligen per brev till det bolag inom Solör Bioenergi koncernen som ansvarar för personuppgifterna och vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter.

Lagringstid

Registrerade personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte behövs längre blir de raderade. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Personuppgifter kan i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.

Den registrerades rätt till rättelse eller radering

Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt.

Kontaktuppgifter

Inom Solör Bioenergi koncernen, se sidan Kontaktuppgifter.

Datainspektionen www.datainspektionen.se