Kunskapsbank

Vi på Solör brinner bokstavligen för energi - och tillsammans med vår passion för klimat & miljö vill vi sprida våra kunskaper kring förnybar energi.

Biobränsle & bioenergi – vad är det och hur funkar det?

Biobränsle kan vara en term som du kanske känner igen? Kanske du har hört ordet men inte riktigt vet vad det innebär. Det är moderna bränslen som tidigare varit relativt okända, men som blir allt mer bekanta för allmänheten i takt med att fördelarna upptäcks. En ytterst viktig fördel är att det oftast är mer miljövänligt än andra varianter av energi, vilket innebär en mindre klimatpåverkan på lång sikt.

Vad är bioenergi?

Bioenergi är energi som utvinns av biobränslen, alltså förnybara och koldioxidneutrala bränslen som hämtas från växtriket. Det man får ut av biobränslet är kemisk lagrad solenergi som bundits av biomassa genom s.k. fotosyntes. När växten dör kan man ta tillvara på den mängd energi innan beståndsdelarna återgår in i det naturliga kretsloppet. Att biobränslen är koldioxidneutrala innebär att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen kompenseras ut från tillväxten i naturen.

Genom att utvinna bioenergi kan man ta tillvara på restprodukter från skogsindustrin som annars skulle gått till spillo, som till exempel grenar, kvistar, bark och spån.

Kemiska processer

Genom att binda olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes kan man skapa energi – bioenergi. Fotosyntes är ett begrepp som är den process där energi från ljuset lagras i kemiska bindningar, och där levande organismer tagit hand om arbetet. Energin används sedan bland annat till att värma hushåll, hålla igång elektriciteten och som drivmedel till fordon.

En annan typ av energi som är kemiskt bunden solenergi är fossila bränslen. Den stora skillnaden är att det tar miljontals år för fossila bränslen att nybildas medan biomassan sker genom ständig nybildning. När man använder levande organismer i energiproduktionen sliter man inte på samma sätt på de delar av jorden som har svårigheter att återhämta sig. De växter som man använder vid framställande av biobränslen brukar kallas för energigrödor.

Olika alternativ

När man pratar om biobränsle finns det en stor mängd olika varianter att välja på och de finns i fast form, flytande form och gasform. Till de fasta bränslena hör trä och avfall, till flytande bränsle hör bioetanol och biodiesel och till gasform hör biogas. Biogasen skapas genom att bakterier bryter ner organiskt avfall och samtidigt bildar en gas som kan användas som bränsle till fordon. Det används för framställande av el och värme men även till biodrivmedel till motorfordon och liknande.

Trädbränslen kommer, som namnet antyder, från trä av olika slag och det kan vara vanlig ved, rester från avverkningar eller energiskog som odlats för ändamålet. Inom massa- och pappersindustrin uppstår någonting som kallas för returlut, avlut eller svartlut, vilket är väldigt vanligt inom bränsleproduktionen. Pellets är förädlad bioenergi av sammanpressade trärester som man kan elda med.

Stråbränslen är en annan variant inom produktionen där man använder sig av någon typ av strå. Vanligast är halm, helsäd eller hampa.

Avfall inom framställningen kan vara av lite olika slag. Det kan antingen vara avfall från industri eller vanligt hushållsavfall, men då det även kan innehålla fossila delar (plast) räknas det inte alltid som biobränsle.

Läs mer om fördelar med bioenergi och biobränslen

Läs mer om våra biobränslen

Miljöpåverkan

Biobränslen är en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp. Det betyder att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Istället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen nytta, kan man genom bioenergin tillgodogöra sig den inbunda energi innan kolets släppt ut samtidigt som för träd kan planteras och fossila bränslen fasas ut.

biobränsle och bioenergi