Våra miljömål - Solör Bioenergi

Våra miljömål

Solör Bioenergi Gruppen arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling inom miljöområdet. Vi har redan idag nästan enbart förnybar energi, men några procent fossil kvarstår framförallt för spets- och reserv. Vi har därför satt upp mål att vara helt klimatneutrala senast år 2040.

Vi ska skydda vår miljö och vår planet

  • Vi övervakar och arbetar aktivt för att minska våra utsläpp till luft, vatten och mark
  • Inom hela verksamheten är vi medvetna om det avfall vi ger upphov till och hur vi ska minimera samt källsortera det
  • Vi optimerar vår resurs- och energianvändning inom alla delar av verksamheten
  • De miljöfarliga material och kemikalier vi inte kan undvika hanteras på rätt sätt i alla steg

Vi är en del av lösningen på det hållbara samhället

  • Vi följer våra etiska riktlinjer för att säkerställa att hela vår verksamhet är miljömässigt hållbar
  • Vi hjälper våra kunder att göra val som bidrar till en hållbar energiförsörjning
  • Vårt mål är att vår infrastruktur ska uppfylla dagens behov, utan att äventyra kommande generationers behov
  • Vi möjliggör användning av fossilfria trädbränslen
  • Vi arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhet inom miljöområdet
  • Efterlevnad av bindande krav, juridiska så väl som antagna, är en självklarhet inom vår verksamhet