Fjärrvärme i Björklinge, Bälinge, Gåvsta, Vattholma och Vänge

Kretslopp
Förbränning av biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd som nu växer sig större. Värme från bioenergi är med andra ord CO2-neutral.

Nät

Björklinge
Här produceras värmen hos det lokala sågverket och distribueras sedan ut via Solörs nät till ortens större fastigheter, så som skolor, förskola och äldreboende. Bränslet som används är spån, bark och flis, vilket allt är restprodukter från sågens virkesproduktion i form av spill.

Bälinge
Flertalet av Bälinges större fastigheter (skolor, äldreboende och flerbostadshus) och några småhus värms med fjärrvärme från Solör. I Bälinge produceras värmen med hjälp av pellets medan eldningsolja endast nyttjas som reserv.

Gåvsta
I Gåvsta värms skola, förskola och äldreboende med fjärrvärme, som produceras med hjälp av en pelletspanna. Även här nyttjas eldningsolja som reserv, vilket endast sker i undantagsfall.

Vattholma
Här förses den lokala skolan, idrottshallen, förskolan och äldreboendet med fjärrvärme från Solör, producerad med hjälp av en pelletspanna och en oljepanna. Olja används som reserv, vilket endast sker i undantagsfall.

Vänge
I Vänge förser den lokala värmeanläggningen de större fastighetsbestånden på orten. Kunder utgörs av bostadsrättsföreningar, skolor och en del småhus. Bränslen är pellets samt eldningsolja. Även här nyttjas olja endast som reserv i undantagsfall.

Anslutning
På flertalet av orterna finns planer på att ansluta fler fastigheter, i och med expansion av bebyggelsen. Anslutning sker i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även andra fastigheter kan ges möjlighet vid en större utbyggnad.

Individuell offert lämnas vid intresse – Kontakta Affärsansvarig.