Polhem Infra acquires equity stake in Solör Bioenergy Group

Solör Bioenergy Group attracts the Infrastructure investor Polhem Infra as a long-term equity partner to further strengthen its successful growth strategy within district heating and renewable bioenergy in Sweden and Norway.

Solör Bioenergy Group announced today that Polhem Infra, wholly owned by the Swedish State Pension Funds AP1, AP3 and AP4, has acquired 21.45% of the shares in Solör Bioenergy Group from existing shareholders. 10% of the shares are sold by the majority shareholder.

Read more ›

Solør Bioenergy Group – Change in the main shareholder’s ownership structure

The main shareholder of Solør Bioenergy Group (SBG) in Sweden, BE Bio Energy Group (BEG) in Switzerland, announced today its purchase of Socael AS shares in BEG.

BEG announced today its purchase of all Socael’s shares in BEG.

Socael has been an important financial investor in BEG during the last 10 years and has been instrumental for the successful development of the wood-based bio energy business in the Group.

Over the last 10 years SBG has developed its bio energy business from having one plant in Norway to having more than 140 bioenergy district heating plants mainly in Sweden and Norway.

We thank Socael for its contribution as a strategic investor in the early phase of developing the growth strategy of the Group, which has turned SBG into a leading renewable district heating bio energy company in the Nordic region.

The parties have agreed not to disclose any further details of this transaction. 13th of June 2019

For information please contact:
Martinus Brandal
Chairman & CEO, Solør Bioenergy Group
+47(0)91 63 00 60
martinus.brandal@solorbioenergi.com

Download the press release ›

Solør Bioenergy Group

Solør Bioenergy Group provides essential energy services primarily in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, local heat, industrial steam, electricity and various biomass products. Within the Group’s operations, there are 56 central district heating plants, 86 local district heating plants, 3 environmental terminals, 4 pellet plants and 1 briquette plant. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,800 customers and the equivalent of 156 500 users. The head office is located in Stockholm, Sweden.

Rindibolag byter namn

Följande namnändringar sker under slutet av oktober.
Rindi Syd AB byter namn till Solör Bioenergi Syd AB
Rindi Vadstena AB byter namn till Solör Bioenergi Öst AB
Rindi Västerdala AB byter namn till Solör Bioenergi Västerdala AB

​Solör Bioenergi fortsätter expandera i Vårgårda

Nu står det klart att Solör Bioenergi förvärvar Borgstena Energis andel i Vårgårda Ångfabrik. I och med detta har Solör Bioenergi tagit över hela ansvaret för produktion och distribution av fjärrvärmen i Vårgårda. Köpet är en del i Solör Bioenergis satsning på att växa inom fjärrvärme. Kunderna i Vårgårda kommer även i fortsättningen att få levererad fjärrvärme med hög kvalitet.

Vårgårda Ångfabrik förser i dagsläget drygt 120 kunder i Vårgårda med värme. I anläggningen produceras ca 40 GWh ånga och fjärrvärme per år. Ångan går till företag som använder den i sin produktion och resterande del till fjärrvärmenätet.

– Vi kommer att fortsätta driva anläggningen i samma anda och leverera fjärrvärme till industrier, offentliga organisationer och privatpersoner i Vårgårda. Vi ser också en potential i att bygga ut verksamheten i takt med utvecklingen i Vårgårda, säger Jan Lindkvist, regionchef på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Fjärrvärmeanläggningen startade 1997 av Rindi Energi och Borgstena Energi som ville ta tillvara på biprodukter från sågverket. En brikettpanna byggdes som efter några år fick ersättas av en ångpanna på grund av den ökade efterfrågan. Verksamheten växte sig allt större och under 2014 kom Solör Bioenergi in som delägare genom förvärvet av Rindi.

– Från starten och fram till nu har leveransen nära fyrdubblats. Det har varit en bra utveckling och nu är det dags att med ålders rätt lämna över verksamheten, säger Svante Andersson på Borgstena Energi AB.

När möjligheten öppnades för Solör Bioenergi att köpa hela bolaget var detta ett naturligt steg.

– Vi har växt kraftigt under de senaste fyra åren och kommer att fortsätta i den riktningen. Vi ser en stor potential i Vårgårda och den tillväxt som sker där, säger Anders Pettersson, VD för Solör Bioenergi Fjärrvärme.

För mer information kontakta:

Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95

Pär Westborg, marknadschef, 076-777 76 72

Kallelse till årsstämma i Rindi Energi AB

TID OCH PLATS
Torsdag den 12 juli kl 11.00 på bolagets kontor, Norrlandsgatan 16 i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 6 juli 2018 samt skall ha gjort anmälan om deltagande till Annika Hederstedt hos bolaget senast kl. 16.00 måndag den 9 juli, antingen per e-post till annika.hederstedt@solorbioenergi.com eller per telefon 0498-291550. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan skall även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 6 juli 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget under adress Rindi Energi AB, Box 1192, 621 22 Visby.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse samt val av revisorer och revisorssuppleant
11. Stämmans avslutande

ÖVRIGT
Förslag till årsredovisning och handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets kontor i Stockholm från den 28 juni 2018 samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm den 14 juni 2018
Rindi Energi AB
Styrelsen

Ladda ner kallelsen som PDF ›

Solør Bioenergy Group concludes its strategic review

Today the owners and the board of directors of Solør Bioenergy Group announced that the strategic review of the Group has been concluded.

Solør Bioenergy Group initiated a review in the fall 2017 to evaluate the future strategy of the Group. The Group engaged SEB Corporate Finance as financial advisors for the assignment.

‘’We have been considering different options, from strategic industrial alliances to keeping the business as it is or selling it. The owners and the board of directors have now concluded. We will keep the business and continue to create shareholder value through profitable growth”, says Martinus Brandal Chairman & CEO.

‘’There is no change to our overall strategy. We will continue to optimize our asset base and grow the company organically, which will also be facilitated by the local district heating solutions provided by the newly acquired Pemco Energi. We will also continue to grow through acquisitions. We are proud owners of a very interesting and profitable renewable bioenergy business with further growth potential.” says Brandal.

Solør Bioenergy Group owns and operates 134 central- and local district heating plants in Sweden, Norway and Poland, together with 4 pellets plants, 1 briquette plant and 3 environmental terminals.

For more information please contact:
Florian Raitner
CFO Solør Bioenergy
+41(0)78 679 88 44
florian.raitner@solorbioenergi.com

About Solør Bioenergy

Solør Bioenergy Group provides essential energy services primarily in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood‐based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, local heat, industrial steam, electricity and various biomass products. Within the Group’s operations, there are 52 central district heating plants, 82 local district heating plants, 3 environmental terminals, 4 pellet plants and 1 briquette plant. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,250 customers. The head office is located in Stockholm, Sweden. Read more about Solør Bioenergy Group at www.solorbioenergi.com.

Download as PDF ›

Solör Bioenergi förvärvar Pemco Energi

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

– Vi har länge följt Pemco Energis utveckling och är imponerad av den position som bolaget tagit inom träbaserad bioenergi i Sverige och Norge. Utöver detta så kompletterar, Pemco’s kunderbjudande Solörs affärsmodell inom fjärrvärme. Detta kommer att leda till ett flertal positiva effekter för de två verksamheterna tillsammans, säger Solör Bioenergis CEO Martinus Brandal.

Solör Bioenergi är en ledande bioenergikoncern, gruppen är verksam i hela värdekedjan från inköp, produktion, distribution och försäljning av energi i form av fjärrvärme, industriell ånga, elektricitet och olika biobränsle produkter. Enligt koncernens CEO så visar förvärvet av Pemco Energi, Solörs strategiska ambition av kontinuerligt skapa tillväxt.

‐ Efterfrågan på förnybar energi kommer att öka i framtiden. Solör förstärker genom förvärvet av Pemco ytterligare sin position på en marknad som vi har stor tro på säger Brandal.

Pemco Energi äger och driver 82 lokala värmeanläggningar i Sverige och Norge dessutom producerar man träbaserat biobränsle på två anläggningar i Säffle och Brumunddal.

‐ Pemco Energi har haft en stark utveckling under de senaste åren och vi har fullt förtroende i att Solör Bioenergi med sin kompetens och erfarenhet från den förnybara värmemarknaden kommer starkt bidraga till denna fortsatta utveckling de kommande åren säger Håkon Knappskog i Pemco AS.

Knappskog, som har lett Pemco Energi siden 2012 anser att bolaget med de nya ägarna kommer att fortsätta med sin tillväxtstrategi.

‐ Bolaget står idag på en solid grund tack vare de anställdas starka kompentens och motivation att leverera goda resultat. Det gör mig trygg och säker på framtiden ser ljus ut för bolaget säger Knappskog.

Parterna är eniga om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För information kontakta:
Florian Raitner
CFO Solör Bioenergi
+41(0)78 679 88 44
florian.raitner@solorbioenergi.com

Ben Holan
Head of Communications Pemco AS
+47 47 409 459
ben.holan@pemco.no

Om Solör Bioenergi
Koncernens verksamhet är produktion av fjärrvärme och processånga, produktion av biobränsle i form av bränsleflis, briketter och pellets samt energiåtervinning av impregnerat trävirke. Verksamheten är förnärvarande organisatoriskt uppdelad i två huvudsegment, fjärrvärme respektive biomassa. Inom ramen för koncernens verksamhet i Sverige, Norge och Polen finns 52 energianläggningar, 3 miljöterminaler, 2 pelletsfabriker samt 1 brikettfabrik. Den årliga leveransen uppgår till ca 2,1 TWh och koncernen innehar drygt 7 000 kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer om Solör Bioenergi koncernen på vår hemsida www.solorbioenergi.com.

Om Pemco Energi
Pemco Energi är ett av de snabbast växande bolagen inom förnybar energi i Skandinavien. Bolaget har 35 anställda och omsätter 165 MSEK per år samt äger pelletsfabriker med en total produktionskapacitet på c:a 60 000 ton/år vilket motsvarar 290 GWh förnybar energi. Under 2017 levererade bolaget c:a. 145 GWh i 82 värmeanläggningar i Sverige och Norge. Pemco Energi funnits i c:a 30 år och är en del av Pemco‐koncernen som omsätter c:a 2 miljarder NOK per år.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format ›

Interim figures Q4 2016

Solør Bioenergy Group continues its operational improvements during the fourth quarter 2016 compared to the same period last year.

Download PDF