Solör Bioenergy establish a new finance structure

Solör Bioenergy forms a new group finance structure for the entire company. The new group finance structure consists of a syndicate of 6 international banks to further strengthen the Group’s growth strategy. Solör Bioenergy Group announced today that it completed a refinancing for the entire Group. The new financing structure includes a Senior Facility as well as a Junior Facility. The new financing covers the entire Group and includes a substantial Capex Facility and a Revolving Credit. This will contribute to the Groups growth strategy going forward.

“With this new finance structure, we have secured access to liquidity for our operations and growth strategy within renewable district heating and biomass production in the Nordics”, says Martinus Brandal, Chairman & CEO of Solör Bioenergy. “With this kind of financial power, we will be able to further accelerate our growth strategy as well as strengthening our position as a leading provider of district heating”, adds Brandal.

“We operate in 77 municipalities in Sweden and 17 municipalities in Norway, and we deliver safe and clean energy to the highest ESG standards. We will continue our M&A strategy with small and mid-size acquisitions”, says Brandal.

For more information, contact:
Martinus Brandal
Chairman & CEO, Solör Bioenergy Group
+47 916 30 060

Florian Raitner
CFO, Solör Bioenergy Group
+41 786 79 8844

Stockholm, March 24, 2020

Solör Bioenergy
Group Solör Bioenergy Group provides essential energy services in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,800 customers and the equivalent of 156 500 users. The head office is located in Stockholm, Sweden. Read more about Solör Bioenergy Group at www.solorbioenergi.com.

Med anledning av den pågående situationen kring spridningen av Corona-viruset (Covid-19)

För oss är vår personals, kunders och samarbetspartners säkerhet och hälsa av högsta vikt. Vi följer därför Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bevakar utvecklingen av situationen kring Covid-19.

Vår personal är informerad om att de ska stanna hemma från arbetet om de har symptom som stämmer överens med Covid-19.

Vi gör vårt yttersta för att allt ska flyta på precis som vanligt. Därför har vi bemanning på våra anläggningar för att kunna fortsätta leverera värme.
De mest nödvändiga besöken tas emot men övriga besök flyttar vi framåt. Vi tackar för visad förståelse.

Polhem Infra acquires equity stake in Solör Bioenergy Group

Solör Bioenergy Group attracts the Infrastructure investor Polhem Infra as a long-term equity partner to further strengthen its successful growth strategy within district heating and renewable bioenergy in Sweden and Norway.

Solör Bioenergy Group announced today that Polhem Infra, wholly owned by the Swedish State Pension Funds AP1, AP3 and AP4, has acquired 21.45% of the shares in Solör Bioenergy Group from existing shareholders. 10% of the shares are sold by the majority shareholder.

Read more ›

Solør Bioenergy Group – Change in the main shareholder’s ownership structure

The main shareholder of Solør Bioenergy Group (SBG) in Sweden, BE Bio Energy Group (BEG) in Switzerland, announced today its purchase of Socael AS shares in BEG.

BEG announced today its purchase of all Socael’s shares in BEG.

Socael has been an important financial investor in BEG during the last 10 years and has been instrumental for the successful development of the wood-based bio energy business in the Group.

Over the last 10 years SBG has developed its bio energy business from having one plant in Norway to having more than 140 bioenergy district heating plants mainly in Sweden and Norway.

We thank Socael for its contribution as a strategic investor in the early phase of developing the growth strategy of the Group, which has turned SBG into a leading renewable district heating bio energy company in the Nordic region.

The parties have agreed not to disclose any further details of this transaction. 13th of June 2019

For information please contact:
Martinus Brandal
Chairman & CEO, Solør Bioenergy Group
+47(0)91 63 00 60
martinus.brandal@solorbioenergi.com

Download the press release ›

Solør Bioenergy Group

Solør Bioenergy Group provides essential energy services primarily in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, local heat, industrial steam, electricity and various biomass products. Within the Group’s operations, there are 56 central district heating plants, 86 local district heating plants, 3 environmental terminals, 4 pellet plants and 1 briquette plant. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,800 customers and the equivalent of 156 500 users. The head office is located in Stockholm, Sweden.

Rindibolag byter namn

Följande namnändringar sker under slutet av oktober.
Rindi Syd AB byter namn till Solör Bioenergi Syd AB
Rindi Vadstena AB byter namn till Solör Bioenergi Öst AB
Rindi Västerdala AB byter namn till Solör Bioenergi Västerdala AB

​Solör Bioenergi fortsätter expandera i Vårgårda

Nu står det klart att Solör Bioenergi förvärvar Borgstena Energis andel i Vårgårda Ångfabrik. I och med detta har Solör Bioenergi tagit över hela ansvaret för produktion och distribution av fjärrvärmen i Vårgårda. Köpet är en del i Solör Bioenergis satsning på att växa inom fjärrvärme. Kunderna i Vårgårda kommer även i fortsättningen att få levererad fjärrvärme med hög kvalitet.

Vårgårda Ångfabrik förser i dagsläget drygt 120 kunder i Vårgårda med värme. I anläggningen produceras ca 40 GWh ånga och fjärrvärme per år. Ångan går till företag som använder den i sin produktion och resterande del till fjärrvärmenätet.

– Vi kommer att fortsätta driva anläggningen i samma anda och leverera fjärrvärme till industrier, offentliga organisationer och privatpersoner i Vårgårda. Vi ser också en potential i att bygga ut verksamheten i takt med utvecklingen i Vårgårda, säger Jan Lindkvist, regionchef på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Fjärrvärmeanläggningen startade 1997 av Rindi Energi och Borgstena Energi som ville ta tillvara på biprodukter från sågverket. En brikettpanna byggdes som efter några år fick ersättas av en ångpanna på grund av den ökade efterfrågan. Verksamheten växte sig allt större och under 2014 kom Solör Bioenergi in som delägare genom förvärvet av Rindi.

– Från starten och fram till nu har leveransen nära fyrdubblats. Det har varit en bra utveckling och nu är det dags att med ålders rätt lämna över verksamheten, säger Svante Andersson på Borgstena Energi AB.

När möjligheten öppnades för Solör Bioenergi att köpa hela bolaget var detta ett naturligt steg.

– Vi har växt kraftigt under de senaste fyra åren och kommer att fortsätta i den riktningen. Vi ser en stor potential i Vårgårda och den tillväxt som sker där, säger Anders Pettersson, VD för Solör Bioenergi Fjärrvärme.

För mer information kontakta:

Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95

Pär Westborg, marknadschef, 076-777 76 72

Kallelse till årsstämma i Rindi Energi AB

TID OCH PLATS
Torsdag den 12 juli kl 11.00 på bolagets kontor, Norrlandsgatan 16 i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 6 juli 2018 samt skall ha gjort anmälan om deltagande till Annika Hederstedt hos bolaget senast kl. 16.00 måndag den 9 juli, antingen per e-post till annika.hederstedt@solorbioenergi.com eller per telefon 0498-291550. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan skall även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 6 juli 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget under adress Rindi Energi AB, Box 1192, 621 22 Visby.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse samt val av revisorer och revisorssuppleant
11. Stämmans avslutande

ÖVRIGT
Förslag till årsredovisning och handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets kontor i Stockholm från den 28 juni 2018 samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm den 14 juni 2018
Rindi Energi AB
Styrelsen

Ladda ner kallelsen som PDF ›

Solør Bioenergy Group concludes its strategic review

Today the owners and the board of directors of Solør Bioenergy Group announced that the strategic review of the Group has been concluded.

Solør Bioenergy Group initiated a review in the fall 2017 to evaluate the future strategy of the Group. The Group engaged SEB Corporate Finance as financial advisors for the assignment.

‘’We have been considering different options, from strategic industrial alliances to keeping the business as it is or selling it. The owners and the board of directors have now concluded. We will keep the business and continue to create shareholder value through profitable growth”, says Martinus Brandal Chairman & CEO.

‘’There is no change to our overall strategy. We will continue to optimize our asset base and grow the company organically, which will also be facilitated by the local district heating solutions provided by the newly acquired Pemco Energi. We will also continue to grow through acquisitions. We are proud owners of a very interesting and profitable renewable bioenergy business with further growth potential.” says Brandal.

Solør Bioenergy Group owns and operates 134 central- and local district heating plants in Sweden, Norway and Poland, together with 4 pellets plants, 1 briquette plant and 3 environmental terminals.

For more information please contact:
Florian Raitner
CFO Solør Bioenergy
+41(0)78 679 88 44
florian.raitner@solorbioenergi.com

About Solør Bioenergy

Solør Bioenergy Group provides essential energy services primarily in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood‐based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, local heat, industrial steam, electricity and various biomass products. Within the Group’s operations, there are 52 central district heating plants, 82 local district heating plants, 3 environmental terminals, 4 pellet plants and 1 briquette plant. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,250 customers. The head office is located in Stockholm, Sweden. Read more about Solør Bioenergy Group at www.solorbioenergi.com.

Download as PDF ›