Pris på fjärrvärme - Solör Bioenergi

Detta är fjärrvärme – och så sätts priset

Fjärrvärme fungerar genom att värmeenergi produceras på en central plats för att sedan distribueras som hett vatten till fastigheter och hushåll genom ett omfattande nätverk av isolerade rör. Med andra ord används en gemensam panna i stället för att alla använder sin egen. Det är en mer effektiv och hållbar användning av värmeenergi, samtidigt som det minskar kostnader och miljöpåverkan.

Flera faktorer avgör priset

Fjärrvärmekostnaden kan skilja sig markant beroende på var du befinner dig i Sverige. Det beror på att det är stora skillnader mellan förutsättningarna och kostnaderna för fjärrvärmeverksamheten på olika orter.

Fjärrvärmen är billigare på orter där näten har byggts under lång tid eller där produktionskostnader kan hållas låga till exempel genom att tillvarata spillvärme från industrier. Fjärrvärmenät i storstäder innebär vanligtvis fördelar, då det är högre kundtäthet jämfört med mindre orter.

Fjärrvärmelagen sätter ramarna

Fjärrvärmepriset styrs alltså av flera faktorer. I grunden är det Fjärrvärmelagen som sätter ramarna för prissättningen.

Fjärrvärmelagen gäller för konsumenter och företag. Företag kan välja att avtala bort lagen för att i stället ha ett eget avtal med fjärrvärmeleverantören, men alla avtal ska innehålla en rad uppgifter som bland annat rör priser och hur de kan justeras.

Till exempel ska det alltid anges hur priset bestäms, var kunden kan hitta prisinformation och information om möjligheten att begära förhandling eller medling enligt Fjärrvärmelagen. Det ska också finnas uppgifter om fjärrvärmeföretagets ersättningsansvar om det inte uppfyller avtalet.

Priset på fjärrvärme i tider av hög inflation

Det finns olika typer av kostnader för att producera fjärrvärme. Den enskilt största kostnaden är bränslet som producerar värmen, exempelvis biomassa. En annan är kostnader för reparation och underhåll. Ytterligare en kostnad är de investeringar som måste göras i näten och i olika anläggningar, och som finansieras genom lån.

När inflationen och låneräntorna stiger i samhället påverkas alltså även kostnaderna för att tillhandahålla fjärrvärme. Under senare år har priserna på det som krävs för att producera fjärrvärme – framför allt bränslet – i flera fall ökat mer än vad den allmänna inflationen har ökat. Det gör att fjärrvärmepriset i vissa fall ökar mer än inflationen i stort.

Priset på biobränsle har höjts med mellan 40 och 100 procent under den senaste tiden. Höjningen förklaras bland annat av Rysslands krig mot Ukraina, lågkonjunkturen och med det den svaga byggindustrin, och därmed påverkan på sågverksindustrin, samt den svaga kronan. Biobränsle står för cirka 64 % av Solörs rörliga kostnader och när biobränslepriset ökar så kraftigt får det stor påverkan på priset för fjärrvärme.

Sammanfattningsvis finns det alltid reglerat hur fjärrvärmepriserna kan justeras om kostnaderna för att framställa fjärrvärme ökar.

Fjärrvärme till fast kostnad

Solör Bioenergi erbjuder fjärrvärme över stora delar av Sverige – från Kalix i norr till Tomelilla i söder. För privatkunder består fjärrvärmepriset av två delar. Dels ett fast pris, som fördelas jämnt över årets 12 månader. Dels ett energipris, som kan ses som en rörlig del, där kunden betalar ett visst pris per förbrukad kilowattimme (kWh).

Under årets kalla säsong är energipriset högre och under den varma säsongen är det lägre. Det som utgör kundens energikostnad är energipriset multiplicerat med fjärrvärmeförbrukningen (kWh).

Ditt fjärrvärmepris

Vill du veta mer om pris för fjärrvärme där du bor? Kontakta oss eller skicka in en offertförfrågan för att ta reda på mer.