Fjärrvärme i Strömsnäsbruk

Sedan 2014 äger och driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB fjärrvärmeanläggningarna i bl.a. Markaryd och Strömsnäsbruk, tidigare ägdes anläggningarna av E.ON Värme Sverige AB. Hittills har fjärrvärmebehovet i Strömsnäsbruk tillgodosetts via två mindre anläggningar belägna på fastigheten Sporrsmeden 11 i södra delen av Strömsnäsbruk, och på fastigheten Industrien 1, belägen i norra delen.

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB avser att låta ersätta dessa båda anläggningar med en ny anläggning som avses placeras på fastigheten Skafta 1:13, belägen på Luhrpassets industriområde. Det totala fjärrvärmebehovet i Strömsnäsbruk uppgår idag till ca 10 GWh per år.

Fjärrvärmeproduktionen sker idag via en brikettpanna på fastigheten Sporrsmeden 11, dimensionerad för en avgiven effekt av ca 1 MW, och en fliseldad panna på fastigheten Industrien 1, dimensionerad för en avgiven effekt av ca 1,2 MW. Framgent bedöms att fjärrvärmebehovet kan komma att uppgå till ca 15 GWh/år. Målsättningen är att andelen biobränsleproducerad fjärrvärme skall vara >95%.

För att kunna tillgodose detta samt ha möjlighet att kunna erbjuda ytterligare kunder biobränsleproducerad fjärrvärme erfordras en utökad pannkapacitet för biobränslen. Med anledning av pannornas begränsade kapacitet och ålder avser bolaget att låta ersätta de båda befintliga anläggningarna med en helt ny biobränsleeldad anläggning på fastigheten Skafta 1:13.

Anläggningen kommer innefatta en biobränslepanna dimensionerad för högst 5 MW tillförd effekt, motsvarande ca 4 MW avgiven effekt. Därutöver kommer en oljeeldad reservpanna om högst 4,5 MW tillförd effekt installeras. Biobränslet kommer att utgöras stamvedsflis, briketter samt biprodukter från sågverk i form av sågspån och flis.

Priser

Kontakt

Telefon: 0470-40500
Felanmälan: 023-10313

Regionchef
Nils Svensson
E-post: nils.svensson@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Mattias Karlsman
E-post: mattias.karlsman@solorbioenergi.com

Fakturafrågor/ägarbyte
Tel: 0470-40500
E-post: smaland@solorbioenergi.com