Fjärrvärme i Bångbro

Priset på fjärrvärme är uppdelat i fyra priskomponenter.
Fast del
Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår som delas upp och
faktureras månadsvis.

Effektdel
Priset för effekt (kr/kW, år) multipliceras med abonnerad effekt (kW). Priset gäller per
kalenderår som delas upp och faktureras månadsvis.

Energi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (kr/MWh).

Flöde
Ett flödespris tas ut per m3 fjärrvärmevatten som passerat genom fastighetens fjärrvärmecentral.

Övrigt
För fjärrvärmeleveranser gäller vid var tidpunkt Svensk Fjärrvärmes gällande allmänna avtalsvillkor för leverans
av fjärrvärme som används i näringsverksamhet respektive enskilt bruk samt vad som i övrigt avtalats.
Anslutning till fjärrvärmenätet utgår enligt separat uppgörelse.
Tilläggstjänster som serviceavtal eller dylikt utgår enligt separat uppgörelse.
*Avgörs av de foregåande års normalkorrigerade genomsnittsförbrukning ±5%.

Normalprislista Företag

Normalprislista gäller vår nät i Bångbro fr.o.m. 1 januari 2018.

Normalprislista är uppdelat i två huvuddelar. En under året fast prisdel, som bestäms av hur stort effektbehov fastigheten kräver. Den andra delen består av priset för energi och flöde.

Fjärrvärmepriset justeras en gång per år vid årsskiftet. Vi garanterar priset* för hela nästkommande år oavsett hur våra produktionskostnader utvecklas.

Abonnerad effekt

Abonnerad effekt (kW) beräknas på summan av de två senaste årens fjärrvärmeförbrukning omräknat till ett normalår. Denna beräkning gör vi varje år för att du som kund endast ska betala för den effekt din fastighet beräknas komma att behöva. Har du minskat din värmeförbrukning, exempelvis gjort energispar-åtgärder på din fastighet eller att verksamheten har förändrats, kan den abonnerade effekten komma att minska. På motsvarande sätt kan den öka om du byggt ut din fastighet eller att verksamheten har medfört högre förbrukning av värme.

Medelvärdet av de två senaste årens fjärrvärmeförbrukning divideras med ett kategorital som är fastställt med utgångspunkt från fastighetstyp och hur fjärrvärmen används, d.v.s. belastningsprofilen. Kategorital är det teoretiska antalet timmar anläggningen går med full effekt under ett år. Ingen justering av abonnerad effekt sker om förändringen är mindre än 5 %.

*med reservation för myndighetsbeslut som kan påverka priset. För fullständig information se prislistan, under prisvillkor för fjärrvärme.

Prisvillkor för fjärrvärme BÅNGBRO

Prisvillkoren gäller från och med 2018-01-01 och tills vidare för fjärrvärmeleveranser från
Pemco Energi AB (leverantören). Andra prisvillkor tillämpas för leveranser till småhus. Med småhus avses en- och tvåfamiljsfastigheter enligt Skatteverkets definitioner.

1. Prisjusteringar

Förändringar av prislista sker, om inte annat avtalats, vid årsskifte. Kunden skall senast två månader före prisjustering underrättas om det ändrade priset. Prisförändringar under löpande kalenderår får ej ske, med undantag för det fall prisförändringarna föranledes av myndighetsbeslut eller myndighetsingripande, ny eller ändrad lag eller förordning, reglering av leverantörens verksamhet, annan än skatte- och avgiftsförändringar eller annan omständighet som ej rimligen kunnat förutses och vars följder medför påtagliga kostnadsförändringar för leverantören. Information om sådan prisändring skall ske med minst en månads varsel och på lämpligt sätt.

2. Anslutning till fjärrvärmenätet

Anslutningsavgift tas ut om så krävs för att uppfylla leverantörens lönsamhetskrav. I annat fall tas ingen anslutningsavgift ut. Anslutningsavgiften beräknas individuellt utifrån den beräknade kostnaden för anslutningen.

3. Beräkning av abonnerad effekt

Abonnerad effekt (kW) baseras på energianvändning. Vid nyanslutning bestäms abonnerad effekt preliminärt enligt följande prioritetsordning:

1. Baserad på tidigare energianvändning, t.ex. fjärrvärme eller  oljeförbrukning.

2. Beräknad utifrån uppgifter som påverkar anläggningens  energibehov, som t.ex. verksamhet, klimatskal, ventilations-  flöden etc.

3. Beräknad med kategorimedelvärde som utgångspunkt.  Fastighetens uppvärmda yta multipliceras med den specifika abonnerade effekten (kW/m2), som gäller för motsvarande fastighetskategori. Dessa värden baseras på leverantörens statistik.

Därefter baseras abonnerad effekt på de två senaste årens energianvändning omräknat till normalår enligt SMHI:s energiindex. Mer information om energiindexkorrigering finns på  www.varmevarden.se. Medelvärdet av dessa divideras med ett kategorital som är fastställt med utgångspunkt från fastighetstyp och hur fjärrvärmen används, d.v.s. belastningsprofilen. Kategorital är det teoretiska antalet timmar anläggningen går med full effekt under ett år.

För flerfamiljsfastigheter är kategoritalet vanligtvis 2000 timmar. För andra fastigheter och i övrigt baseras kategoritalet på leverantörens statistik. Abonnerad effekt (kW) vid delleverans baseras på de två senaste årens energianvändning omräknat till normalår enligt SMHI:s energiindex. Medelvärdet av dessa divideras med kategorital av 630 timmar för flerfamiljsfastighet. För andra fastigheter baseras kategoritalet på leverantörens statistik. Med delleverans menas att fastighetens värmebehov i huvudsak täcks av kundens egen anläggning. Den framräknade effekten (hel- eller delleverans) avrundas nedåt till närmaste heltal, dock lägst 10 kW. Finns fel i uppmätt energianvändning för någon period skall denna inte ligga till grund för effektbestämningen. Abonnerad effekt beräknas då som medelvärdet av tidigare effekt och den effekt som kan räknas fram på grundval av uppmätt energianvändning. Detta förutsätter att abonnemangets omfattning inte förändras.

4. Avgift för effektreserv  (endast vid delleverans)

Kunden abonnerar en effektreserv som motsvarar skillnaden mellan fastställd effekt och abonnerad effekt vid delleverans. Fastställd effekt motsvarar fastighetens hela värmebehov, inklusive den del som produceras med kundens egen anläggning. För det fall kunden önskar få annan effektreserv fastställs denna efter överenskommelse med leverantören.

5. Revidering av abonnerad effekt  och effektreserv

Abonnerad effekt revideras, enligt punkt 3, av leverantören per den 1 januari varje år. Abonnerad effekt beräknas från uppmätt energianvändning (medel) under perioden 1 maj 2015 till 30 april 2017. I samband med detta revideras även kundens effektreserv. För nyanslutna fastigheter görs den första effektrevideringen med det första årets statistik som grund. Om den vid revidering fastställda abonnerade effekten understiger det preliminärt bestämda värdet för nyansluten fastighet, är leverantören återbetalningsskyldig för den extra abonnemangsavgift kunden betalat. Har effekten däremot varit högre än den preliminära efterdebiteras kunden mellanskillnaden. Särskild revidering av abonnerad effekt kan även ske vid andra tidpunkter då abonnemangets omfattning ändras eller andra omständigheter ger upphov till detta. Särskild revidering ska ske i samråd mellan leverantör och kund. Särskild revidering är aktuell om kunden har genomfört, eller planerar att genomföra, omfattande åtgärder som starkt kommer att påverka effekt- och/eller energiuttaget nästkommande säsong. De debiteringsgrundande värdena som bestäms i en särskild revidering är preliminära och avräknas vid nästkommande ordinarie revidering enligt ovan.