Kallelse till extra bolagsstämma i Rindi Energi AB - Solör Bioenergi

Kallelse till extra bolagsstämma i Rindi Energi AB

Aktieägarna i Rindi Energi AB, org nr 556495-8758, kallas härmed till extra bolagsstämma, kl. 17.00 den 2 november 2018 på bolagets kontor, Norrlandsgatan 16 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 oktober 2018 samt skall ha gjort anmälan om deltagande till Annika Hederstedt hos bolaget senast den 29 oktober 2018, antingen per e-post till annika.hederstedt@rindi.se eller per telefon 0498-291550. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan skall även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 27 oktober 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget under adress Rindi Energi AB, Box 1192, 621 22 Visby.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av handlingar enligt 12 kap. 7 §, 20 kap. 12 §, 20 kap. 8 §, 20 kap 13 § och 20 kap 14 § aktiebolagslagen.
7. Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att ändra bolagsordningen för Rindi Energi AB.
8. Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom att dra in samtliga B-aktier i Rindi Energi AB samt förslag till beslut om fondemission i Rindi Energi AB, samt
9. Stämmans avslutande.

Punkt 7:        

Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att ändra bolagsordningen för Rindi Energi AB

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB, som är ägare till drygt 99 procent av aktierna och rösterna i Rindi Energi AB, föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning. Ändringen innebär att gränserna för antalet aktier justeras ned så att lägsta antalet aktier i bolaget är 1 000 000 och högsta antalet aktier är 4 000 000 aktier.

 

Punkt 8:

Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom att dra in samtliga B-aktier i Rindi Energi AB samt förslag till beslut om fondemission i Rindi Energi AB

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall minskas genom att samtliga 35 890 826 B-aktier dras in, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. Inlösenbeslutet, liksom beslutet om ändring av bolagsordning, är villkorat av att Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB, som är ägare till 35 876 845 B-aktier i bolaget, meddelar att bolaget önskar indragning av sina aktier utan vederlag. För resterande 13 981 B-aktier ska erläggas en inlösenlikvid om 10 kronor, varav 8 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Inlösenlikviden bedöms med god marginal motsvara det vederlag som hade erhållits vid ett tvångsinlösenförfarande. Minskningsbeloppet för aktier indragna utan vederlag uppgår till 71 753 690 kronor, som avsätts till fritt eget kapital. Minskningsbeloppet för inlösta aktier mot vederlag uppgår till 27 962 kronor. Utöver minskningsbeloppet, utskiftas ett belopp till aktieägarna om sammanlagt 111 848 kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i anspråk.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid för inlösenaktierna föreslår Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB den 16 november 2018, eller den senare dag styrelsen beslutar.

Betalning för de aktier som ska inlösas ska ske omedelbart efter avstämning.

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB föreslår vidare att bolagsstämman samtidigt beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 71 781 652 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital och inga nya aktier ska ges ut. Aktiekapitalet är därmed återställt.

Tillhandahållande av handlingar.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga två veckor före stämman på bolagets kontor: Norrlandsgatan 16 i Stockholm. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

 

_______________

 

Stockholm i oktober 2018

 

Styrelsen