Energiåtervinning av impregnerat träavfall

Solör Bioenergi Recycling är en ledande aktör inom mottagning, mellanlagring och energiåtervinning av impregnerat träavfall.

Impregnerat träavfall är klassificerat som farligt avfall.
Solör Bioenergi Recycling har tillstånd och utrustning för en miljövänlig och säker hantering av denna typ av träavfall.

Omhändertagande av miljöfarligt träavfall
Vi erbjuder en helhetslösning inom återvinning av uttjänat trämaterial. Vår tjänst är unik i form av att vi kan erbjuda alla delar i återvinningskedjan.

Vi tar ansvar för att materialet tas tillvara och omvandlas till energi på ett miljövänligt sätt.

Mottagning av järnvägsslipers
Solör Bioenergi Recyclings verksamhet är att tillvarata uttjänta järnvägsslipers från olika statliga & privata järnvägsbolag inom Europa.

Vi erbjuder en nyckelfärdig lösning där uttjänta järnvägsslipers byts ut eller en hel järnvägssträcka rivs.

Sortering
För att säkra att allt material tillvaratas på ett korrekt sätt måste allt material sorteras för att skilja på kreosot & cca- impregnerat material.

Fragmentering
Sorterat material sönderdelas i krossar och kvarnar som hanterar använt industriellt material. Vi hanterar stora volymer och har vana av att arbeta i en internationell miljö.
Genom krossning, fraktionering och separering återvinns det material som kan återvinnas medan det övriga träavfallet blir biobränsle som återanvänds genom fullständig förbränning i våra egna eller våra kunders energicentraler.

Pellets

När du väljer Solör Bioenergis Pellets vet du att du får pellets av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär pellets med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet vilket garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt pelletsanvändande.

Briketter

När du väljer Solør Bioenergis briketter vet du att du får briketter av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär briketter med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet vilket garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt biobränsle.