Solör Bioenergi - Fjärrvärme och förnybar energi
  • Tillsammans snabbar vi på energi- och klimatomställningen i Strängnäs kommun. Är du med?

    Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag har tecknat ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning i Strängnäs kommun. Vi satsar också totalt 60 miljoner kronor för det gemensamma arbetet med klimatomställningen. Även andra organisationer i Strängnäs kan söka medel i Klimatfond Strängnäs, för att tillsammans nå resultat.

  • Tillsammans snabbar vi på energi- och klimatomställningen i Strängnäs kommun. Är du med?

Var med och bidra till lokal energi- och klimatomställning

Genom Klimatfond Strängnäs agerar vi för en långsiktigt hållbar samverkan kring energi- och klimatfrågor i hela Strängnäs kommun.

Har ditt företag, er förening eller din kommunala verksamhet en projektidé eller satsning med ambition att bidra till en snabbare energi och klimatomställning? Är ni verksamma i Strängnäs kommun och behöver ekonomisk stöd för genomförandet?

Vi söker initiativ och projekt som bidrar till en effektiv, långsiktigt hållbar energiproduktion och energianvändning i Strängnäs kommun eller på andra sätt bidrar till att accelerera klimatomställningen med kraftigt minskade växthusgasutsläpp.

Inspireras av goda exempel

Ta del av initiativ som drivs med hjälp av klimatfonden, vilka bidrar till klimat- och energiomställningen i Strängnäs kommun.

Kriterier

För att kunna söka medel ur Klimatfond Strängnäs ska dessa kriterier uppfyllas.

Satsningen ska

vara lokalt förankrad och ligga i linje med de fem fokusområdena i Strängnäs kommuns klimat- och energiplan; energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning*, lokal förnybar energiförsörjning, hållbara transporter och resor, klimatsmart mat, samt hållbar konsumtion.

bidra till minskade utsläpp av territoriella och/eller konsumtionsbaserade växthusgaser antingen direkt, eller syfta till att göra det på sikt. Projekt och investeringar med potential att på betydande sätt minska utsläpp av växthusgaser på kort sikt prioriteras

gärna bidra till lärande, innovation, samarbeten och cirkulära lösningar. Projekt som även bidrar till att uppfylla andra mål inom Agenda 2030 välkomnas.

* inklusive verksamhetsenergi

Medel kan sökas av

företag med verksamhet inom Strängnäs kommun,

Strängnäs kommuns nämnder, förvaltningar och bolag,

föreningar med verksamhet inom Strängnäs kommun (ej partipolitiska organisationer).

Medel kan gå till projekt, förstudier samt investeringar och löpande kostnader för projektet. Dock inte till drift och underhållskostnader.

Ansök så här

Ansökningar kan lämnas in när som helst under året men ska lämnas in senast 20 mars för att hanteras under våren alternativt 20 oktober för att hanteras under hösten. Handläggningstiden varierar beroende på projektets komplexitet och omfattning.

Steg 1

För att söka bidrag klicka på ”Ansök här” som du hittar nedan. Du ombeds att i ett formulär fylla i kontaktuppgifter, information om organisationen som söker medel och ge en beskrivning av projektet. Du anger även information om ekonomin i projektet och ombeds godkänna att vara en del av den kommunikation som Klimatfond Strängnäs bedriver.

Steg 2

En bedömning görs om ansökande organisation och ansökan motsvarar krav, förväntningar och kriterier i enlighet med Klimatfonden. Ansökningarna utvärderas i förhållande till andra ansökningar och projekt/satsningar. Handläggningstiden varierar beroende på projektets komplexitet och omfattning.

Beslut kan inte överklagas.

Steg 3

Utbetalning av beviljade medel sker efter att verksamhets- och ekonomisk rapport lämnats genom Slutredovisning för utbetalning, se vidare under Dokument och formulär. När betalningsunderlaget är komplett och behandlat utbetalas bidraget.

Ansökan och utbetalning av medel

Här hittar du som söker medel, och som fått medel beviljade, de formulär som ska användas.

Om du har en idé som du vill testa innan du lämnar in en ansökan kan du mejla till oss. Klicka på Skicka e-post under Kontakt.

Vill du förbereda ansökan?
› Ladda ner formuläret ”Ansökan” som mall
› Ladda ner formuläret ”Utbetalning” som mall

Vanliga frågor & svar

Om du har en idé som du vill testa innan du lämnar in en ansökan kan du mejla till oss. Klicka på Skicka e-post under Kontakt. Tänk på att du behöver göra detta två månader innan något av de två slutdatum som finns varje år.

Ja, alla med organisationsnummer (juridiska personer) kan ansöka om medel ut Klimatfond Strängnäs. Det gäller dock inte partipolitiska organisationer.

Nej, Klimatfond Strängnäs riktar sig till företag med verksamhet inom Strängnäs kommun, Strängnäs kommuns nämnder, förvaltningar och bolag, eller föreningar med verksamhet inom Strängnäs kommun.

Ja, det är möjligt att få medel för projekt och satsningar som gäller beteendeförändring, förstudier och liknande. I formuläret för ansökan beskrivs hur projektet kommer bidra till energi- och klimatomställningen. Dock kommer insatser med tydlig klimatnytta i närtid att prioriteras.

Nej, aktiviteten ska äga rum i Strängnäs men företaget eller organisationen kan ha sitt säte någon annanstans.

Sökanden som avser medfinansiera sin satsning kan ha större möjlighet att beviljas medel, men det är inget krav kring medfinansiering. Egen tid räknas inte som medfinansiering.

Det är Samverkansgruppen, bestående av två representanter från vardera Solör Bioenergi AB och Strängnäs Kommunföretag AB, som beslutar om vilka projekt och satsningar som beviljas medel ur Klimatfond Strängnäs.

Ansökningarna hanteras i relation till andra ansökningar och naturligtvis hur väl de ligger i linje med Klimatfondens syfte. Besluten kan inte överklagas.

Detta är en överenskommelse mellan Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag som inte påverkas av prisutvecklingen på fjärrvärme. Syftet med Klimatfond Strängnäs är att skapa förutsättningar för parterna att tillsammans, och i samverkan med andra aktörer, utveckla en effektiv, långsiktigt hållbar energiproduktion och energianvändning i Strängnäs kommun. Genom samverkan vill vi bidra till att skapa förutsättningar och öka förmågan hos Strängnäs aktörer att accelerera klimatomställningen i hela värdekedjan.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.