Solör Bioenergi och Strängnäs kommun i gemensamt initiativ för lokal klimat- och energiomställning - Solör Bioenergi
Fjärrvärme i Strängnäs

Solör Bioenergi och Strängnäs kommun i gemensamt initiativ för lokal klimat- och energiomställning

Solör Bioenergi och Strängnäs Kommunföretag AB har inlett ett samarbetsavtal med målet att påskynda den lokala klimat- och energiomställningen. De båda företagen har avsatt sammanlagt 60 miljoner kronor inom ramen för samarbetet för att genomföra gemensamma projekt och främja andra lokala organisationers övergång till mer hållbara alternativ.

Samarbete för att påskynda klimatomställningen

Solör Bioenergi ansvarar för fjärrvärmeverksamheten i Strängnäs kommun genom sitt dotterbolag Solör Bioenergi Strängnäs AB, som grundades i samband med Solörs förvärv av en del av fjärrvärmeverksamheten i början av 2022. Bolaget har som mål att göra energiproduktionen i Strängnäs kommun helt fossilfri fram till år 2030.

Solör Bioenergi Strängnäs AB ägs till 80 procent av Solör Bioenergi och till 20 procent av Strängnäs Kommunföretag AB. Vid förvärvet 2022 ingicks ett samarbetsavtal för att långsiktigt främja hållbara energi- och klimatlösningar, inklusive stöd för klimatomställning, ökad kapacitet för att minska elnätets belastning och möjliggörande av cirkulära lösningar.

– Vårt samarbete syftar till att göra fjärrvärmen till en central del av Strängnäs kommuns framtid och att arbeta tillsammans för att främja en klimatneutral och effektiv energianvändning. Det är av stor betydelse för oss att vara ledande inom dessa områden för att vara attraktiva för investerare, kunder och som arbetsgivare, säger Anders Pettersson, VD på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

– Strängnäs kommun växer, och vi vill att detta ska ske på ett hållbart sätt som är i linje med våra klimatmål. För att uppnå detta krävs samarbete och nya tankesätt, och vi uppmanar alla att delta efter bästa förmåga. Genom detta avtal och de medel som tillförs bidrar vi till att skapa förutsättningar för både kommunen, kommunala bolag och andra lokala aktörer att påskynda Strängnäs kommuns gröna omställning, säger Jacob Högfeldt, styrelseordförande i Strängnäs Kommunföretag AB

Arbetet med att konkretisera samarbetet pågår, och en samverkansgrupp bildas för att bland annat fastställa kriterier för fördelningen av ägartillskotten.

För mer information kontakta:

Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd, 070-313 62 34
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72