Produktion och distribution av bioenergi – ånga, fjärrvärme och el

Solör Bioenergi levererar betydande mängder förnybar energi från ett ökande antal energicentraler. Energin från anläggningarna levereras till lokala och långsiktiga samarbetspartners – både i form av ånga, fjärrvärme och el.

Energiproduktion

Bränslelager

Biobränslen transporteras till energicentralerna och förvaras i bränslelager som täcker en kortare tids drift.

Förbränning

Förbränning av trädbaserade biobränslen sker i för ändamålet speciellt utformade ugnar. De heta rökgaserna leds sedan genom pannor för produktion av ånga eller hetvatten för att därefter ledas till reningsutrustning där stoft och i förkommande fall andra ämnen på ett miljövänligt sätt skiljs ut innan den resterande rökgasen, som till huvudsak består av vattenånga, släpps ut från skorstenen.

Energidistribution

Ångan leds i vissa fall via en turbin för elproduktion som distribueras till det vanliga elnätet och i andra fall direkt i ångform eller via en värmeväxlare till en industri.

Hetvatten distribueras normalt via värmeväxlare till fjärrvärmenät och förbrukare.

Restprodukter

Den restprodukt som återstår efter energiproduktion baserad på trädbränslen är aska. För energicentraler som utnyttjar rena biobränslen kan denna användas exempelvis som markfyllnad. Vid förbränning av biobränslen framställda från farligt träavfall så måste askan transporteras till speciella deponier som specialiserat sig på omhändertagande av farligt restavfall.