Produktion och distribution av biobränslen

Solör Bioenergi är en ledande leverantör av biobränslen i form av briketter. Briketterna produceras av helt rent trä, och används som högkvalitativt bränsle av olika långsiktiga samarbetspartners i Norge och Sverige. Utöver detta producerar vi en betydlig mängd flis från kreosot och cca impregnerat trä som, både för eget bruk och för vidare försäljning på marknaden.

Brikettproduktion

Transporter av träråvara

För produktion av briketter används huvudsakligen biprodukter från träindustrin som tex sågspån, kutterflis och avkap. Större fraktionsstorlekar som avkap sönderdelas i kvarnar innan materialet transporteras vidare.

Torkning

Friskt trämaterial har en hög fuktighet och torkas därför i speciellt utformade torkanläggningar så att en viss fuktighet uppnås innan materialet pressas.

Pressning

Det torkade och sönderdelade materialet pressas i speciella pressar som under högt tryck skapar den form som briketterna slutligen har. De pressade briketterna transporteras vidare in till lagerutrymmen.

Lagring

Brikettproduktionen går året runt och under försommar, sommar och höst byggs lager upp för att sedan utnyttjas för kundleveranser under årets kalla månader.

Leveranstransporter

Briketter transporteras till kunder i Sverige och Norge med hjälp av egna specialutrustade transportbilar.