Solør Bioenergy Group – Change in the main shareholder’s ownership structure

The main shareholder of Solør Bioenergy Group (SBG) in Sweden, BE Bio Energy Group (BEG) in Switzerland, announced today its purchase of Socael AS shares in BEG.

BEG announced today its purchase of all Socael’s shares in BEG.

Socael has been an important financial investor in BEG during the last 10 years and has been instrumental for the successful development of the wood-based bio energy business in the Group.

Over the last 10 years SBG has developed its bio energy business from having one plant in Norway to having more than 140 bioenergy district heating plants mainly in Sweden and Norway.

We thank Socael for its contribution as a strategic investor in the early phase of developing the growth strategy of the Group, which has turned SBG into a leading renewable district heating bio energy company in the Nordic region.

The parties have agreed not to disclose any further details of this transaction. 13th of June 2019

For information please contact:
Martinus Brandal
Chairman & CEO, Solør Bioenergy Group
+47(0)91 63 00 60
martinus.brandal@solorbioenergi.com

Download the press release ›

Solør Bioenergy Group

Solør Bioenergy Group provides essential energy services primarily in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, local heat, industrial steam, electricity and various biomass products. Within the Group’s operations, there are 56 central district heating plants, 86 local district heating plants, 3 environmental terminals, 4 pellet plants and 1 briquette plant. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,800 customers and the equivalent of 156 500 users. The head office is located in Stockholm, Sweden.

Kallelse till extra bolagsstämma i Rindi Energi AB

Aktieägarna i Rindi Energi AB, org nr 556495-8758, kallas härmed till extra bolagsstämma, kl. 17.00 den 2 november 2018 på bolagets kontor, Norrlandsgatan 16 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 oktober 2018 samt skall ha gjort anmälan om deltagande till Annika Hederstedt hos bolaget senast den 29 oktober 2018, antingen per e-post till annika.hederstedt@rindi.se eller per telefon 0498-291550. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan skall även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 27 oktober 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget under adress Rindi Energi AB, Box 1192, 621 22 Visby.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av handlingar enligt 12 kap. 7 §, 20 kap. 12 §, 20 kap. 8 §, 20 kap 13 § och 20 kap 14 § aktiebolagslagen.
7. Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att ändra bolagsordningen för Rindi Energi AB.
8. Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom att dra in samtliga B-aktier i Rindi Energi AB samt förslag till beslut om fondemission i Rindi Energi AB, samt
9. Stämmans avslutande.

Punkt 7:        

Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att ändra bolagsordningen för Rindi Energi AB

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB, som är ägare till drygt 99 procent av aktierna och rösterna i Rindi Energi AB, föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning. Ändringen innebär att gränserna för antalet aktier justeras ned så att lägsta antalet aktier i bolaget är 1 000 000 och högsta antalet aktier är 4 000 000 aktier.

 

Punkt 8:

Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom att dra in samtliga B-aktier i Rindi Energi AB samt förslag till beslut om fondemission i Rindi Energi AB

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall minskas genom att samtliga 35 890 826 B-aktier dras in, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. Inlösenbeslutet, liksom beslutet om ändring av bolagsordning, är villkorat av att Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB, som är ägare till 35 876 845 B-aktier i bolaget, meddelar att bolaget önskar indragning av sina aktier utan vederlag. För resterande 13 981 B-aktier ska erläggas en inlösenlikvid om 10 kronor, varav 8 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Inlösenlikviden bedöms med god marginal motsvara det vederlag som hade erhållits vid ett tvångsinlösenförfarande. Minskningsbeloppet för aktier indragna utan vederlag uppgår till 71 753 690 kronor, som avsätts till fritt eget kapital. Minskningsbeloppet för inlösta aktier mot vederlag uppgår till 27 962 kronor. Utöver minskningsbeloppet, utskiftas ett belopp till aktieägarna om sammanlagt 111 848 kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i anspråk.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid för inlösenaktierna föreslår Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB den 16 november 2018, eller den senare dag styrelsen beslutar.

Betalning för de aktier som ska inlösas ska ske omedelbart efter avstämning.

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB föreslår vidare att bolagsstämman samtidigt beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 71 781 652 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital och inga nya aktier ska ges ut. Aktiekapitalet är därmed återställt.

Tillhandahållande av handlingar.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga två veckor före stämman på bolagets kontor: Norrlandsgatan 16 i Stockholm. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

 

_______________

 

Stockholm i oktober 2018

 

Styrelsen

 

 

Kallelse till årsstämma i Rindi Energi AB

TID OCH PLATS
Torsdag den 12 juli kl 11.00 på bolagets kontor, Norrlandsgatan 16 i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 6 juli 2018 samt skall ha gjort anmälan om deltagande till Annika Hederstedt hos bolaget senast kl. 16.00 måndag den 9 juli, antingen per e-post till annika.hederstedt@solorbioenergi.com eller per telefon 0498-291550. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan skall även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 6 juli 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget under adress Rindi Energi AB, Box 1192, 621 22 Visby.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse samt val av revisorer och revisorssuppleant
11. Stämmans avslutande

ÖVRIGT
Förslag till årsredovisning och handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets kontor i Stockholm från den 28 juni 2018 samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm den 14 juni 2018
Rindi Energi AB
Styrelsen

Ladda ner kallelsen som PDF ›

Solör Bioenergi förvärvar Pemco Energi

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

– Vi har länge följt Pemco Energis utveckling och är imponerad av den position som bolaget tagit inom träbaserad bioenergi i Sverige och Norge. Utöver detta så kompletterar, Pemco’s kunderbjudande Solörs affärsmodell inom fjärrvärme. Detta kommer att leda till ett flertal positiva effekter för de två verksamheterna tillsammans, säger Solör Bioenergis CEO Martinus Brandal.

Solör Bioenergi är en ledande bioenergikoncern, gruppen är verksam i hela värdekedjan från inköp, produktion, distribution och försäljning av energi i form av fjärrvärme, industriell ånga, elektricitet och olika biobränsle produkter. Enligt koncernens CEO så visar förvärvet av Pemco Energi, Solörs strategiska ambition av kontinuerligt skapa tillväxt.

‐ Efterfrågan på förnybar energi kommer att öka i framtiden. Solör förstärker genom förvärvet av Pemco ytterligare sin position på en marknad som vi har stor tro på säger Brandal.

Pemco Energi äger och driver 82 lokala värmeanläggningar i Sverige och Norge dessutom producerar man träbaserat biobränsle på två anläggningar i Säffle och Brumunddal.

‐ Pemco Energi har haft en stark utveckling under de senaste åren och vi har fullt förtroende i att Solör Bioenergi med sin kompetens och erfarenhet från den förnybara värmemarknaden kommer starkt bidraga till denna fortsatta utveckling de kommande åren säger Håkon Knappskog i Pemco AS.

Knappskog, som har lett Pemco Energi siden 2012 anser att bolaget med de nya ägarna kommer att fortsätta med sin tillväxtstrategi.

‐ Bolaget står idag på en solid grund tack vare de anställdas starka kompentens och motivation att leverera goda resultat. Det gör mig trygg och säker på framtiden ser ljus ut för bolaget säger Knappskog.

Parterna är eniga om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För information kontakta:
Florian Raitner
CFO Solör Bioenergi
+41(0)78 679 88 44
florian.raitner@solorbioenergi.com

Ben Holan
Head of Communications Pemco AS
+47 47 409 459
ben.holan@pemco.no

Om Solör Bioenergi
Koncernens verksamhet är produktion av fjärrvärme och processånga, produktion av biobränsle i form av bränsleflis, briketter och pellets samt energiåtervinning av impregnerat trävirke. Verksamheten är förnärvarande organisatoriskt uppdelad i två huvudsegment, fjärrvärme respektive biomassa. Inom ramen för koncernens verksamhet i Sverige, Norge och Polen finns 52 energianläggningar, 3 miljöterminaler, 2 pelletsfabriker samt 1 brikettfabrik. Den årliga leveransen uppgår till ca 2,1 TWh och koncernen innehar drygt 7 000 kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer om Solör Bioenergi koncernen på vår hemsida www.solorbioenergi.com.

Om Pemco Energi
Pemco Energi är ett av de snabbast växande bolagen inom förnybar energi i Skandinavien. Bolaget har 35 anställda och omsätter 165 MSEK per år samt äger pelletsfabriker med en total produktionskapacitet på c:a 60 000 ton/år vilket motsvarar 290 GWh förnybar energi. Under 2017 levererade bolaget c:a. 145 GWh i 82 värmeanläggningar i Sverige och Norge. Pemco Energi funnits i c:a 30 år och är en del av Pemco‐koncernen som omsätter c:a 2 miljarder NOK per år.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format ›

Solör Bioenergi Holding AB finalizes refinancing

Reference is made to Solör Bioenergi Holding AB’s (the “Company”) previous stock exchange
announcements regarding its refinancing. The Solør Bioenergy Group has today closed the
refinancing of its entire debt.

The Company has today repaid its NOK 650 million senior secured bond issue 2012/2017 with ISIN
NO 001 0662356 (the ”NOK Bond”) and its SEK 950 million senior secured bond issue 2014/2019 with
ISIN SE 000 5999687 (the ”SEK Bond”) in accordance with earlier announcements. The Company has
today also refinanced all bank debt in its Swedish and Norwegian wholly-owned subsidiaries.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy services
in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and
private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional
governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from
procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial
steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

NOK 650 million bond – ISIN NO 001 0662356 and the SEK 950 million bond – ISIN SE 0005999687

Reference is made to Solör Bioenergi Holding AB’s previous stock exchange announcements
regarding the Nordic Bioenergy Infrastructure AS transaction. Solør Bioenergi Holding AS has today
completed the acquisition of all outstanding shares in Nordic Bioenergy Infrastructure AS.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy services
in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and
private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional
governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from
procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial
steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email
daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

Solör Bioenergi Holding AB secures new financing and redemption of bonds

Reference is made to Solör Bioenergi Holding AB’s (the ”Company”) stock exchange announcements
regarding the offer to purchase Nordic Bioenergy Infrastructure AS (the ”Acquisition”). As mentioned
in the stock exchange announcement dated 23 March 2017, the Acquisition is contingent upon
several conditions, including financing.

“Solör Bioenergi Holding AB has today signed an agreement for a senior secured bank financing with
a bank syndicate comprising European and Nordic banks as well as an agreement for junior financing
with an international finance institution. The Company is now well positioned to pursue its growth
strategy.” says Martinus Brandal, chairman and CEO.

The senior secured bank financing will be secured by the assets in the Company’s Swedish district
heating business. As a consequence of the new financing, the Company waives its financing condition
for the Acquisition.

The new financing provides the Company with sufficient financing to exercise the right of early
redemption of its NOK 650 million senior secured bond issue 2012/2017 with ISIN NO 001 0662356
(the ”NOK Bond”) and its SEK 950 million senior secured bond issue 2014/2019 with ISIN SE 000
5999687 (the ”SEK Bond”), as resolved by a bondholders’ meeting for the NOK Bond held 30 March
2017 and through a written procedure for the SEK Bond that ended 4 April 2017. The Company will
exercise the right of early redemption of both the NOK Bond and the SEK Bond today, and
redemption is expected to take place on 26 April 2017.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy services
in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and
private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional
governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from
procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial
steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF