Kallelse till årsstämma i Rindi Energi AB

TID OCH PLATS
Torsdag den 12 juli kl 11.00 på bolagets kontor, Norrlandsgatan 16 i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 6 juli 2018 samt skall ha gjort anmälan om deltagande till Annika Hederstedt hos bolaget senast kl. 16.00 måndag den 9 juli, antingen per e-post till annika.hederstedt@rindi.se eller per telefon 0498-291550. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan skall även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 6 juli 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget under adress Rindi Energi AB, Box 1192, 621 22 Visby.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse samt val av revisorer och revisorssuppleant
11. Stämmans avslutande

ÖVRIGT
Förslag till årsredovisning och handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets kontor i Stockholm från den 28 juni 2018 samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm den 14 juni 2018
Rindi Energi AB
Styrelsen

Ladda ner kallelsen som PDF ›

Solör Bioenergi förvärvar Pemco Energi

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

– Vi har länge följt Pemco Energis utveckling och är imponerad av den position som bolaget tagit inom träbaserad bioenergi i Sverige och Norge. Utöver detta så kompletterar, Pemco’s kunderbjudande Solörs affärsmodell inom fjärrvärme. Detta kommer att leda till ett flertal positiva effekter för de två verksamheterna tillsammans, säger Solör Bioenergis CEO Martinus Brandal.

Solör Bioenergi är en ledande bioenergikoncern, gruppen är verksam i hela värdekedjan från inköp, produktion, distribution och försäljning av energi i form av fjärrvärme, industriell ånga, elektricitet och olika biobränsle produkter. Enligt koncernens CEO så visar förvärvet av Pemco Energi, Solörs strategiska ambition av kontinuerligt skapa tillväxt.

‐ Efterfrågan på förnybar energi kommer att öka i framtiden. Solör förstärker genom förvärvet av Pemco ytterligare sin position på en marknad som vi har stor tro på säger Brandal.

Pemco Energi äger och driver 82 lokala värmeanläggningar i Sverige och Norge dessutom producerar man träbaserat biobränsle på två anläggningar i Säffle och Brumunddal.

‐ Pemco Energi har haft en stark utveckling under de senaste åren och vi har fullt förtroende i att Solör Bioenergi med sin kompetens och erfarenhet från den förnybara värmemarknaden kommer starkt bidraga till denna fortsatta utveckling de kommande åren säger Håkon Knappskog i Pemco AS.

Knappskog, som har lett Pemco Energi siden 2012 anser att bolaget med de nya ägarna kommer att fortsätta med sin tillväxtstrategi.

‐ Bolaget står idag på en solid grund tack vare de anställdas starka kompentens och motivation att leverera goda resultat. Det gör mig trygg och säker på framtiden ser ljus ut för bolaget säger Knappskog.

Parterna är eniga om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För information kontakta:
Florian Raitner
CFO Solör Bioenergi
+41(0)78 679 88 44
florian.raitner@solorbioenergi.com

Ben Holan
Head of Communications Pemco AS
+47 47 409 459
ben.holan@pemco.no

Om Solör Bioenergi
Koncernens verksamhet är produktion av fjärrvärme och processånga, produktion av biobränsle i form av bränsleflis, briketter och pellets samt energiåtervinning av impregnerat trävirke. Verksamheten är förnärvarande organisatoriskt uppdelad i två huvudsegment, fjärrvärme respektive biomassa. Inom ramen för koncernens verksamhet i Sverige, Norge och Polen finns 52 energianläggningar, 3 miljöterminaler, 2 pelletsfabriker samt 1 brikettfabrik. Den årliga leveransen uppgår till ca 2,1 TWh och koncernen innehar drygt 7 000 kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer om Solör Bioenergi koncernen på vår hemsida www.solorbioenergi.com.

Om Pemco Energi
Pemco Energi är ett av de snabbast växande bolagen inom förnybar energi i Skandinavien. Bolaget har 35 anställda och omsätter 165 MSEK per år samt äger pelletsfabriker med en total produktionskapacitet på c:a 60 000 ton/år vilket motsvarar 290 GWh förnybar energi. Under 2017 levererade bolaget c:a. 145 GWh i 82 värmeanläggningar i Sverige och Norge. Pemco Energi funnits i c:a 30 år och är en del av Pemco‐koncernen som omsätter c:a 2 miljarder NOK per år.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format ›

Solör Bioenergi Holding AB finalizes refinancing

Reference is made to Solör Bioenergi Holding AB’s (the “Company”) previous stock exchange
announcements regarding its refinancing. The Solør Bioenergy Group has today closed the
refinancing of its entire debt.

The Company has today repaid its NOK 650 million senior secured bond issue 2012/2017 with ISIN
NO 001 0662356 (the ”NOK Bond”) and its SEK 950 million senior secured bond issue 2014/2019 with
ISIN SE 000 5999687 (the ”SEK Bond”) in accordance with earlier announcements. The Company has
today also refinanced all bank debt in its Swedish and Norwegian wholly-owned subsidiaries.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy services
in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and
private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional
governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from
procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial
steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

NOK 650 million bond – ISIN NO 001 0662356 and the SEK 950 million bond – ISIN SE 0005999687

Reference is made to Solör Bioenergi Holding AB’s previous stock exchange announcements
regarding the Nordic Bioenergy Infrastructure AS transaction. Solør Bioenergi Holding AS has today
completed the acquisition of all outstanding shares in Nordic Bioenergy Infrastructure AS.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy services
in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and
private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional
governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from
procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial
steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email
daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

Solör Bioenergi Holding AB secures new financing and redemption of bonds

Reference is made to Solör Bioenergi Holding AB’s (the ”Company”) stock exchange announcements
regarding the offer to purchase Nordic Bioenergy Infrastructure AS (the ”Acquisition”). As mentioned
in the stock exchange announcement dated 23 March 2017, the Acquisition is contingent upon
several conditions, including financing.

“Solör Bioenergi Holding AB has today signed an agreement for a senior secured bank financing with
a bank syndicate comprising European and Nordic banks as well as an agreement for junior financing
with an international finance institution. The Company is now well positioned to pursue its growth
strategy.” says Martinus Brandal, chairman and CEO.

The senior secured bank financing will be secured by the assets in the Company’s Swedish district
heating business. As a consequence of the new financing, the Company waives its financing condition
for the Acquisition.

The new financing provides the Company with sufficient financing to exercise the right of early
redemption of its NOK 650 million senior secured bond issue 2012/2017 with ISIN NO 001 0662356
(the ”NOK Bond”) and its SEK 950 million senior secured bond issue 2014/2019 with ISIN SE 000
5999687 (the ”SEK Bond”), as resolved by a bondholders’ meeting for the NOK Bond held 30 March
2017 and through a written procedure for the SEK Bond that ended 4 April 2017. The Company will
exercise the right of early redemption of both the NOK Bond and the SEK Bond today, and
redemption is expected to take place on 26 April 2017.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy services
in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and
private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional
governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from
procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial
steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

Notice of Early Voluntary Redemption

Solör Bioenergi Holding AB (publ) (the “Company”) hereby gives notice to all holders of the
Company’s SEK 950,000,000 senior secured floating rate bonds due 2019 with ISIN SE0005999687
(the “Bonds”) of its exercise of the early voluntary redemption option in relation to the total
outstanding principal amount of the Bonds in accordance with condition 11.3 of the amended and
restated terms and conditions of the Bonds dated 6 April 2017 (the “Conditions”).
Terms defined in the Conditions shall have the same meaning when used herein, unless otherwise
defined.

The date on which the redemption will occur will be 26 April 2017 (the “Early Redemption Date”).
The total outstanding amount of the Bonds is SEK 950,000,000.
The Bonds will be redeemed at an amount equal to the sum of 100.00 per cent. of the Nominal
Amount plus accrued but unpaid interest, from, but excluding, the preceding Interest Payment Date
(10 March 2017) up to, and including, the Early Redemption Date (26 April 2017) (the “Call Option
Amount”).

The Call Option Amount will be disbursed on the Early Redemption Date to Holders registered as
owners of the Bonds with Euroclear Sweden AB on the Record Date which will be 19 April 2017.
The last trading date to have a transaction registered is 13 April 2017.
In conjunction with the early redemption, the Bonds will be delisted from the corporate bond list at
NASDAQ Stockholm.
This notice of early redemption is irrevocable and is governed by Swedish law.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy
services in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the
public and private sector including private households, municipalities, industrial customers
and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in
the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form
of district heating, industrial steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

Solör Bioenergys bondholders meeting

Notice from bondholders’ meeting in Solör Bioenergi Holding AB’s NOK 650 million bond – ISIN NO 001 0662356.

Download PDF

Nordic Bioenergy Infrastructure AS’ shareholders accept offer

Solør Bioenergy has offered the shareholders of Nordic Bioenergy Infrastructure AS NOK 28.75 per
share in the company. The offer has been accepted today by an extraordinary shareholders’
meeting in Nordic Bioenergy Infrastructure AS.

Solør Bioenergi Holding AS (the Offeror), a wholly owned subsidiary of Solör Bioenergi Holding AB
(publ), announced a conditional offer to acquire all outstanding shares in Nordic Bioenergy
Infrastructure AS (the Company) on certain terms and conditions (the Offer) on 6 March 2017. The
Offer was revised on 14 March 2017 (the Revised Offer).

The shareholders of the Company have today on an extraordinary shareholders’ meeting decided to
accept the Revised Offer. No shareholders voted against the Revised Offer.
The Revised Offer is contingent upon several conditions, including financing, ordinary course of
business of the Company, and others. The Revised Offer price is NOK 28.75 per share which gives a
total Revised Offer purchase consideration for all outstanding shares in the Company of NOK
287,500,000, based on 10,000,000 fully diluted shares in the Company and gross-of-fees.
The Revised Offer shall be completed by the Offeror on 30 April 2017.

Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy services in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial steam, electricity and various biomass products.

Stockholm, 23 March 2017
Contact: Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

Summons to Written Procedure SEK Bond

This voting request for procedure in writing has been sent on 16 March 2017 to Bondholders directly registered in the debt register (Sw. skuldbok) kept by Euroclear Sweden AB as of 15 March 2017. If you are an authorised nominee under the Swedish Financial Instruments Accounts Act or if you otherwise are holding Bonds on behalf of someone else on a Securities Account, please forward this notice to the holder you
represent as soon as possible. For further information, please see below under Section 5.3
(Voting rights and authorisation).

Download PDF

Summons to Bondholder Meeting NOK Bond

To the Bondholders in:
ISIN NO 0010662356 – FRN Soler Bioenergi Holding AS Senior Secured Bond Issue 2012/2017

Download PDF