Energiåtervinning av miljöfarligt träavfall

Energiåtervinning av impregnerat träavfall

Solör Bioenergi framstår som en ledande aktör inom mottagning, mellanlagring och energiåtervinning av impregnerat trä. Impregnerat träavfall är klassificerat som farligt avfall, och Solör Bioenergi har tillstånd och utrustning för en miljövänlig och säker hantering av denna typ av träavfall.

Omhändertagande av miljöfarligt avfall

Vi erbjuder en helhetslösning inom återvinning av uttjänat trämaterial. Vår tjänst är unik i form av att vi kan erbjuda alla delar i återvinningskedjan. Vi tar ansvar för att materialet tas tillvara och omvandlas till energi på ett miljövänligt sätt.

Omhändertagande

Träavfall

Vi utvecklar ständigt metoder och system för återvinning. Använt material som annars går till spillo arbetar vi för att det istället skall ingå i kretsloppet. Genom vårt arbete med återvinning bidrar vi med miljövänligt omhändertagande av använt material och vi tillgodoser samhället med energi. Vi omhändertar industriellt träavfall samt farligt träavfall från hela Europa och återvinner avfallet på ett miljövänligt sätt.

Rivning av järnväg och slipersinsamling

Solör Bioenergi Recyclings verksamhet började med att tillvarata uttjänta järnvägsslipers. Vi erbjuder en nyckelfärdig lösning där uttjänta järnvägsslipers byts ut eller en hel järnvägssträcka rivs. I hela Europa river vi järnväg och samlar in och omhändertar sliprar samt ser till att allt material tas om hand för bästa möjliga återvinning.

Sortering

För att säkra att allt material tillvaratas på ett korrekt sätt måste allt material sorteras.

Fragmentering

Sorterat material sönderdelas i krossar och kvarnar som hanterar använt industriellt material. Vi hanterar stora volymer och har vana av att arbeta i en internationell miljö. Genom krossning, fraktionering och separering återvinns det material som kan återvinnas medan det övriga träavfallet blir biobränsle som återanvänds genom fullständig förbränning i våra egna eller våra kunders energicentraler.

Förbränning

För oss är det viktigt att hitta miljövänliga energikällor, och vi utvecklar ständigt arbetet med att utvinna energi från uttjänt material. Med egna energicentraler erbjuder vi marknaden en komplett lösning, från att hämta hem materialet till att utvinna energi som i nästa steg ger ånga, fjärrvärme eller el. Bränslet som används koldioxidneutralt biobränsle från trädbaserad biomassa. Vi på Solør Bioenergi arbetar på en internationell marknad och vi vill vara aktiva inom miljöfrågor, avfallshantering och energi. Då är det viktigt att ta ansvar lokalt.